SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SFD.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez SFD Spółkę Akcyjną z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem serwisu internetowego www.sfd.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).

DEFINICJE

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego
 • Strona Internetowa Serwisu - oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działający w domenie www.sfd.pl.
 • Usługodawca/Administrator Danych Osobowych: oznacza SFD Spółkę Akcyjną, adres: ul. Głogowska 41, 45-315 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000373427, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091,00 PLN (wpłaconym w całości), NIP: 754 302 22 22, REGON: 160360680; będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego. Numer BDO - 000041921.
 • Administrator Serwisu - podmiot wskazany przez Usługodawcę, mający dbać w jego imieniu o przestrzeganie zasad Regulaminu w poszczególnych tematach lub działach bądź na całym forum.
 • Serwis Internetowy, Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.sfd.pl. Serwis jest skierowany do osób zainteresowanych tematyką sportu, kulturystyki, fitness, zdrowego stylu życia etc.
 • Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, polegająca na możliwości przeglądania treści Serwisu, hostingu konta w Serwisie (dalej „Konto”) oraz zamieszczenia w ramach hostingu treści, zdjęć oraz innych materiałów (dalej „Materiały”), zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami Serwisu.
 • Forum - to forum dyskusyjne, baza danych składająca się z pojedynczych wypowiedzi o charakterze opisującym lub oceniającym, dodawanych przez Użytkowników Forum dyskusyjnego, które składają się na wątki tematyczne tworzące serwis internetowy dostępny w postaci stron www pod adresem  www.sfd.pl/forum w ramach Serwisu Internetowego.
 • Motywatory - to usługa elektroniczna, dostępna pod adresem https://www.sfd.pl/Motywacja/ pozwalająca zalogowanym Użytkownikom na tworzenie oraz generowanie dokumentów w postaci elektronicznej przy użyciu szablonów dostępnych w Serwisie.
 • Newsletter - to usługa elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez niego adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu lub jego funkcjonalności.
 • Rejestracja - proces polegający na udostępnieniu Usługodawcy podstawowych Danych identyfikacyjnych, które są niezbędne do identyfikacji Użytkownika oraz realizacji wszystkich Usług dodatkowych udostępnionych w ramach Serwisu internetowego Użytkownikom zalogowanym.
 • Login, Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie internetowym, jaka została przez niego przybrana na etapie Rejestracji
 • Logowanie  - czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika oraz przysługujących mu Usług elektronicznych.
 • Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas korzystania z Forum dyskusyjnego, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Serwisu Internetowego.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.
 2. 2. Korzystając z Serwisu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 3. 3. Korzystanie z Serwisu nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania.
 4. 4. Rejestracja i korzystanie z Serwisu internetowego przez Użytkownika jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. 5. Prawa własności intelektualnej do treści dostępnych w ramach Serwisu, z wyłączeniem Materiałów zamieszczonych przez Użytkowników (do których prawa Użytkownik zachowuje), przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. Korzystanie z Usług nie powoduje przeniesienia ani udzielenia w inny sposób Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usług ani do treści zawartych w Serwisie, chyba że Regulamin wyraźnie wskazuje inaczej.
 6. 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści należących do Usługodawcy, zawartych w Serwisie Internetowym bez uzyskania uprzedniej jego pisemnej zgody.
 7. 7. Wszelkie publikowane przez Usługodawcę w Serwisie www.sfd.pl opinie, informacje, treści publikowane w jakiejkolwiek postaci ( wywiad, film, zdjęcie, artykuł, opinia itd.), w tym porady zamieszczane w ramach Serwisu mają charakter wyłącznie poglądowo-edukacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane równoznacznie z profesjonalnymi poradami udzielonymi przez odpowiednich ekspertów, po przeanalizowaniu danego przypadku (lekarza, dietetyka, fizjoterapeutę). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie

§ 2. Rejestracja konta

 1. 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać Rejestracji.
 2. 2. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.
 3. 3. Istnieje możliwość rejestracji użytkownika przy wykorzystaniu konta w serwisie Facebook i wówczas po kliknięciu przycisku „Zezwól” Facebook przekazuje do Serwisu Internetowego następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres e-mail, które zostają zapisane w bazie Serwisu Internetowego.
 4. 4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. 5. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia woli np. za pośrednictwem poczty elektronicznej i nie warunkuje możliwości z Usługodawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika czy usługi Newsletter ‘a.
 6. 6. Użytkownik, który dokonał Rejestracji, może samodzielnie usunąć Konto Użytkownika albo zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. Każdy przypadek określony w zdaniu poprzednim jest równoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 3. Usługi

 1. 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi elektroniczne, które są nieodpłatne i są nimi:
  • a. Prowadzenie Konta Użytkownika
  • b. Korzystanie z Forum
  • c. Korzystanie z Motywatorów
  • d. Korzystanie z treści i artykułów dostępnych w Serwisie z możliwością zamieszczania komentarzy
  • e. Usługi Newsletter’a.
 2. 2. Serwis może zawierać odrębne usługi, które są regulowane przez odrębne Regulaminy, dostępne na stronie danej usługi.
 3. 3. Z nieodpłatnych usług elektronicznych może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną.
 4. 4. Użytkownik może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 5. 5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 6. 6. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 7. 7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 8. 8. Usługa nieodpłatna Forum dyskusyjne na Stronach Internetowych Serwisu internetowego, polega na umożliwieniu zalogowanym Użytkownikom, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi, tworzeniu wątków tematycznych Użytkownika (,,Materiały”).
 9. 9. Usługa nieodpłatna Motywatory – pozwala zalogowanym Użytkownikom na tworzenie oraz generowanie dokumentów w postaci elektronicznej przy użyciu szablonów dostępnych w Serwisie (,,Materiały”).

§4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. 1. Wszelkie treści publikowane są przez Użytkowników Serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników Materiały oraz nie koryguje pod kątem zawartości merytorycznej czy zgodności z przepisami. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. 2. Ponadto Serwis umożliwia wgrywanie, przesyłanie, dostarczanie, zapisywanie, przechowywanie i wysyłanie Materiałów. Materiały te dostępne są w ramach Konta Użytkownika na zasadach hostingu. Użytkownik zachowuje wszelkie posiadane prawa własności intelektualnej do tych Materiałów.
 3. 3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do nieużywania w treści dodawanych Materiałów, w treści komentarzy, w treści zdjęć, filmów, w treści danych identyfikacyjnych podawanych podczas Rejestracji etc. Następujących Materiałów:
  • a. słów, wyrażeń, zwrotów, obrazów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne,
  • b. Materiałów sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową,
  • c. Materiałów naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających, piętnujących i ośmieszających,
  • d. Materiałów komentujących, piętnujących, pomawiających lub ośmieszających osoby z życia publicznego i politycznego, zarówno poprzez cytowanie nazwisk tych osób, jak i funkcji lub stanowisk, które piastują, jak i w sposób umożliwiający rozpoznanie (zidentyfikowanie) tych osób,
  • e. Materiałów uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących dla wywołania kłótni,
  • f. Materiałów propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki,
  • g. Materiałów łamiących prawa autorskie, w tym przyczyniających się do łamania praw autorskich (w tym przedruki ze środków przekazu),
  • h. Materiałów zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe, adresy e-mail,
  • i. Materiałów będących spamem niemającym nic wspólnego z danym tematem lub komentarzem,
  • j. Materiałów reklamowych i innych promujących określone produkty, serwisy, firmy, wydarzenia, strony internetowe, osoby, itp. , a także zawierających adresy internetowe www/e-mail, cenniki, informacje o promocjach, bez pisemnej zgody Usługodawcy,
  • k. Materiałów rozpowszechniających informacje nieprawdziwe lub mogące wprowadzać w błąd,
  • l. Materiałów zawierających oferty kupna, sprzedaży (nawet pośrednio).
 4. 4. Użytkownik dokonujący rejestracji oświadcza, że podane Dane identyfikacyjne nie naruszają praw osób trzecich, obowiązujących przepisów prawnych oraz niniejszego Regulaminu.
 5. 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na oznaczanie wypowiedzi i wiadomości nazwą Użytkownika podaną przy Rejestracji lub wpisaną w formularzu dodawania wypowiedzi (tematu lub komentarza).
 6. 6. W związku z korzystaniem z Usług Użytkownik może otrzymywać ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje.

§ 5. Prawa autorskie

 1. 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu internetowego należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 2. 2. Korzystanie z treści publikowanych w ramach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. 3. Żadna część, jak i całość treści, z których Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. 4. Użytkownik przesyłając, wgrywając, dostarczając, zapisując, przechowując i wysyłając Materiały do lub za pośrednictwem Usług, Użytkownik, w zamian za możliwość korzystania z Serwisu i Usług, udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej czasowo, ilościowo i terytorialnie licencji (dalej „Licencja”), wraz z prawem do sublicencjonowania, na korzystanie z tych Materiałów. Licencja obejmuje:
  • a. całość praw autorskich oraz praw pokrewnych do Materiałów, bez jakichkolwiek ograniczeń, w najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo i na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50, 74 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności: (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (ii) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Materiał utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  • b. zezwolenie do wykonywania przysługującego w stosunku do Materiałów autorskiego prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na tworzenie i korzystanie z opracowań, jak również rozporządzenie nimi;
  • c. zezwolenie na wprowadzanie do Materiałów wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych, ale nie zmieniających sensu Materiału, w tym w celu wykorzystania ich przez Administratora w ramach jakichkolwiek działań promocyjnych lub reklamowych;
  • d. obejmuje upoważnienie do wykonywania w stosunku do Materiałów autorskich praw osobistych, w tym wskazanych w art. 16 Prawa autorskiego. 
 5. 5. Zapisy Umowy dotyczące Materiałów w równym stopniu dotyczą: (a) Materiałów w całości, jak i wszystkich składających się na nie elementów, zarówno w całości, jak i w zakresie ich poszczególnych fragmentów (b) każdej wersji Materiałów lub ich elementów, niezależnie od etapu prac na których powstały, w postaci ukończonej lub nieukończonej; (c) obszaru całego świata, bez żadnych ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych, lub na rzecz osób trzecich.
 6. 6. Użytkownik zezwala ponadto na wykorzystanie swojego wizerunku, imienia i nazwiska (o ile zostaną zamieszczone przez Ciebie w ramach Konta) oraz informowania przez Administratora o współpracy z Tobą w ramach Serwisu w: (a) komunikatach prasowych Administratora, (b) autopromocji Administratora i/lub jej produktów lub usług w ramach portali należących do Administratora lub innych podmiotów z jej grupy kapitałowej, (c) w przekazach reklamowych i promocyjnych każdego rodzaju, w tym w reklamie telewizyjnej, radiowej, prasowej, internetowej oraz zewnętrznej dotyczących Administratora i/lub jej produktów lub usług w zakresie informowania o współpracy z Tobą w ramach Serwisu.
 7. 7. Użytkownik oświadcza, że w chwili udzielenia Licencji posiada wszelkie prawa oraz uprawnienia do jej udzielenia zgodnie z Regulaminem oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i kosztów wynikających lub związanych z ich nieprawdziwością, w tym szkód i kosztów wynikających z ewentualnych postępowań sądowych oraz pozasądowych, takich jak m.in. nałożone kary, zasądzone lub przewidziane w ugodach odszkodowania, koszty postępowań oraz pomocy prawnej. Poinformujemy Użytkownika o takich postępowaniach lub roszczeniach, a ty pomożesz nam w obronie, na naszą prośbę.
 8. 8. W Serwisie mogą być udostępniane treści nienależące do Administratora np. Materiały zamieszczone przez Użytkowników w ramach hostingu. Odpowiedzialność za te treści ponosi osoba, która je udostępniła. Administrator nie monitoruje ani nie sprawdza tych treści.
 9. 9. Zakazuje się wgrywania, przesyłania, dostarczania, zapisywania, przechowywania i wysyłania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści, w tym Materiałów, o bezprawnym charakterze np. naruszających obowiązujące prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich. W przypadku otrzymania przez Administratora zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści, Administrator zareaguje na takie zawiadomienie zgodnie z obowiązującym prawem, w tym może zdecydować o zablokowania dostępu lub usunięciu treści.
 10. 10. Administrator udostępnia adres poczty elektronicznej: admin@sfd.pl w celu zgłaszania przez użytkowników zawiadomień o bezprawnych charakterze Materiałów zamieszczonych w Serwisie, w tym o naruszeniu przez nie prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp.
 11. 11. W przypadku gdy do Administratora zwracają się uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Administrator udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Serwisu, przy czym Administrator działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Administratora do przekazania takich danych.

§ 6. Ochrona danych osobowych

 1. 1. Przetwarzanie danych podanych w ramach Serwisu odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zasady przetwarzania danych osobowych, ochrony prywatności opisano w Polityce prywatności. Korzystając z Usług, akceptujesz, że Administrator może używać wspomnianych danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności.
 2. 2. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Mechanizm cookies jest powszechnie wykorzystywany przez serwisy internetowe. Możliwe jest przygotowanie przez użytkownika jego przeglądarki internetowej w taki sposób, aby informowała o tym, kiedy przesyłane są cookies lub uniemożliwiła przesyłanie cookies. Administrator korzysta z cookies głównie w celu udoskonalenia korzystania z Serwisu przez użytkownika, żadna z informacji cookies nie służy do zidentyfikowania lub ustalenia tożsamości użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies oraz ich kontroli użytkownik może znaleźć Polityce prywatności, a także w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
 3. 3. W razie jakichkolwiek Twoich pytań, czy wątpliwości z zakresu ochrony danych osobowych jesteśmy dostępni pod adresem e-mail rodo@sfd.pl.

§ 7. Uprawnienia i odpowiedzialność Usługodawcy

 1. 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • a. usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika bez podania przyczyny,
  • b. usuwania Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika naruszających niniejszy Regulamin,
  • c. zablokowania możliwości dodawania Materiałów przez Użytkownika, który dopuszcza się łamania niniejszego Regulaminu,
  • d. wprowadzania ograniczeń liczby i ilości wypowiedzi, tematów obserwowanych,
  • e. usuwania kont Użytkowników oraz Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika sugerujących, że autorem jest Usługodawca,
  • f. prowadzenia na łamach Serwisu akcji promocyjnych i auto-promocyjnych
  • g. usuwania kont Użytkowników drastycznie naruszających obowiązujące prawo i Regulamin Serwisu.
 2. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu spowodowane:
  • a. działaniem sił wyższych,
  • b. awarią powstałą z winy Użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Użytkownika,
  • c. jakością łącza (połączenia) Użytkownika z siecią Internet,
  • d. awariami urządzeń dostawców Internetu Użytkownika.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. 1. Administrator ma prawo zmieniać Regulamin. Informacja o zmodyfikowaniu Regulaminu zostanie opublikowana w ramach Serwisu. Zmiany wchodzą po 14 dniach od dnia opublikowania, z tym zastrzeżeniem, że zmiany dotyczące nowych nieodpłatnych funkcji Usługi lub wprowadzone z przyczyn prawnych wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian powinien przestać korzystać z Usługi, której dotyczą.
 2. 2. Jeśli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu, a Administrator nie podejmie natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnuje z jakichkolwiek przysługujących Administratorowi praw (na przykład umożliwiających podjęcie działań w przyszłości).
 3. 3. Regulamin i stosunek prawny przez niego regulowany, poddane są prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie dozwolonym przez prawo, spory związane z Regulaminem rozpatrywane będą przez sądy polskie.
 4. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.09.2018 r.